Na temelju članka 12. Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), Skupština Saveza pčelara „Kadulja“, na sjednici održanoj 21. ožujka 2015. u Ljubuškom, donijela je 

S T A T U T
SAVEZA PČELARA „KADULJA“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Savez pčelara „Kadulja“ (dalje: Savez) osnovan je Odlukom o osnivanju broj 2/05 od 18. 11. 2005., kao dragovoljna, samostalna, nestranačka, nevladina i neprofitna udruga, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (dalje: Zakon). 

Članak 2.

Ovim Statutom, sukladno članku 12. Zakona, utvrđuje se:

a) naziv i sjedište Saveza

b) ciljevi i djelatnosti Saveza

c) postupak za primanje i isključivanje članova

d) tijela Saveza, način na koji se biraju i ovlasti koje ta tijela imaju, kvorum i pravila glasovanja, trajanje mandata, ovlast za sazivanje skupštine Saveza, uvjete i način raspuštanja, odnosno prestanak rada Saveza

e) pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Saveza, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad korištenjem tih sredstava

f) javnost rada 

g) način podnošenja financijskog izvješća i izvješća o radu

h) postupak za izmjene i dopune statuta, ovlasti i način donošenja drugih općih akata

i) oblik i sadržaj pečata i znaka Saveza

j) zastupanje Saveza u pravnom prometu

k) uvjeti i postupak za spajanje i podjelu Saveza odnosno prestanak rada Saveza, uključujući i poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalificirane pri glasovanju.

l) postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Saveza

m) druga pitanja od značenja za organiziranje rada Saveza.

Članak 3.

Savez okuplja pčelare i proizvođače meda iz Bosne i Hercegovine s namjerom ostvarivanja ciljeva i djelatnosti  utvrđenih ovim statutom. Savez ostvaruje suradnju s drugim organizacijama, u skladu s ovim statutom. Savez može biti član i drugih, istih i srodnih organizacija koje su registrirane i djeluju na   teritoriju Bosne i Hercegovine. Savez djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine. Rad Saveza je javan. Za javnost rada zadužen je predsjednik Saveza. 

Članak 4.

Savez ima svojstvo pravne osobe.

II. OSNOVNA NAČELA

Članak 5.

Osnovna načela rada Saveza su:

 – zakonitost

 – dragovoljnost

 – otvorenost

 – transparentnost.

III. NAZIV I SJEDIŠTE SAVEZA

Članak 6.

Puni naziv Saveza glasi:

 • Savez pčelara „Kadulja“
 • Savez pčelara „Kadulja“
 • Савез пчелара“’Ќадуља’

Članak 7.

Sjedište Saveza je u Ljubuškom, ulica fra Matije Divkovića b. b.

IV. PEČAT I ZNAK SAVEZA

Članak 8.

Savez ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, u kojem je ispisan tekst naziva Saveza na latiničnom i ćiriličnom pismu: Savez pčelara „Kadulja“ i  Савез пчелара“’Ќадуља”   i sjedište Ljubuški.

V. CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA

Članak 9.

Ciljevi i djelatnosti Saveza su:                    

 • unapređenje pčelarstva i pčelarske proizvodnje
 • zaštita prirode, osiguranje boljih i zdravijih uvjeta života pučanstva te unapređenje djelatnosti na očuvanju biljnih, a osobito medonosnih vrsta
 • edukacija članova Saveza kroz organiziranje seminara, studijskih putovanja, posjeta sajmovima i izdavanjem brošura
 • pružanje stručne pomoći članovima Saveza
 • organiziranje sađenja medonosnog bilja i raslinja koje može uspijevati na našem području, zaštita tih sadnica i njihova sjemena
 • afirmacija ekonomskog i sportsko-rekreativnog značaja pčelarstva te izravan utjecaj na razvoj prerade pčelinjih proizvoda, osobito u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
 • ustanovljenje standarda pčelinjih proizvoda, košnica te pčelarskoga alata i pribora
 • bolje i organiziranije korištenje pčelinjih ispaša i pridržavanje kodeksa pčelara
 • zaštita zemljopisnog podrijetla te stvaranje brenda za med i ostale pčelinje proizvode
 • koordinacija s drugim udrugama, savezima kao i tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • priprema i provedba projekata u BiH te prekogranična suradnja od interesa za pčelarstvo.

Savez može, za djelatnosti koje nisu izravno povezane s djelatnostima Saveza iz članka 9. ovog Statuta, osnovati posebnu pravnu osobu, a u skladu s člankom 4. Zakona.

VI. ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 10.

Članom Saveza može postati svaka udruga koja se bavi pčelarstvom i koja je registrirana u Bosni i Hercegovini.

Članak 11.

O primanju u članstvo Saveza odlučuje Skupština Saveza.

Članak 12.

Za stupanje u članstvo Saveza podnosi se pristupnica na propisanom formularu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva. Savez vodi popis svojih članova.

1. Prestanak članstva

Članak 13.

Članstvo u Savezu prestaje:

 1. Na osobni zahtjev, potpisivanjem izjave o istupanju iz Saveza
 2. Isključenjem članice ,u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i djelatnostima,Statutom i aktima Saveza
 3. Kada članica prestane s radom
 4. Prestankom svojstva pravne osobe.

Članak 14.

Svaki član Saveza može slobodno i dragovoljno istupiti iz članstva. S odlukom člana Saveza o istupanju iz članstva upoznaje se Upravni odbor Saveza, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Članak 15.

Isključenje iz članstva, predviđeno člankom 13. stavak 2. ovog Statuta, vrši se u slučaju kada član Saveza teže povrijedi odredbe Statuta ili drugih pravila Saveza, ili ako djeluje protivno ciljevima i djelatnostima te općenito interesima Saveza. Odluku o prestanku svojstva člana Saveza donosi Upravni odbor Saveza. Član Saveza koji je nezadovoljan odlukom Upravnog odbora Saveza iz prethodnog stavka, može podnijeti priziv Skupštini Saveza u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Skupština razmatra priziv na svojoj prvoj idućoj sjednici i donosi konačnu odluku.

VII. PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA SAVEZA

Članak 16.

Članovi Saveza imaju pravo:

birati tijela Saveza i biti birani u njih

davati prijedloge, mišljenja i sugestije

pratiti rad Saveza i inicirati rješavanje pitanja od interesa za Savez

biti redovito informirani o radu i rezultatima rada Saveza.

koristiti  pomoć Saveza  u zaštiti svojih prava

Članak 17.

Dužnosti članova Saveza su:

sudjelovati u aktivnostima Saveza

savjesno i odgovorno izvršavati povjerene poslove i zadatke u vezi s radom i aktivnostima Saveza

propagirati djelatnost Saveza 

redovito izvršavati preuzete obveze prema Savezu i provoditi odluke, stavove i zaključke tijela Saveza

uredno i na vrijeme podmiriti članarinu

pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih akata Saveza. 

VIII. TIJELA SAVEZA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLASTI KOJE IMAJU, KVORUM, PRAVILA GLASOVANJA I TRAJANJE MANDATA

Članak 18.

Tijela Saveza su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsjednik i dva dopredsjednika Saveza.

Članak 19.

 1. Skupština

Skupština je najviše tijelo Saveza i čine je svi članovi Saveza. Skupštinom rukovodi predsjednik Saveza, a u slučaju njegove odsutnosti jedan od dvojice dopredsjednika Saveza, koje bira i razrješava Skupština. Mandat predsjednika i dvojice dopredsjednika Saveza traje četiri godine s pravom ponovnog izbora. Predsjednik i dopredsjednici Saveza ujedno su i predsjednik i dopredsjednici Skupštine Saveza.

Skupština Saveza može biti:

– redovna

– izvanredna.

Redovna Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u tijeku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvješća o radu Saveza.

Izvanredna Skupština se saziva izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa ili drugih okolnosti kada su ugroženi vitalni interesi Saveza.

Način rada Skupštine pobliže se utvrđuje poslovnikom o radu Skupštine. Skupštinu saziva predsjednik Skupštine, najkasnije 15 dana prije njezina zasjedanja i njom predsjedava.

Predsjednik Skupštine dužan je sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži Upravni odbor i/ili Nadzorni odbor Saveza.

Ako predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana u slučajevima iz prethodnog stavka, odluku o sazivanju Skupštine donijet će Upravni odbor.

Glasovanje na sjednici Skupštine je javno, osim ako Skupština na samoj sjednici ne utvrdi potrebu za tajnim glasovanjem.

Kvorum za rad i održavanje Skupštine je nazočnost natpolovične većine svih članova  Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom svih članova Skupštine.

Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu  Skupštine, a osobito donesene odluke, zaključci i podaci o glasovanju. 

Članak 20.

Predsjednik Skupštine obavlja sljedeće aktivnosti:

stara se o organiziranju Skupštine i saziva njezine sjednice

predlaže dnevni rad sjednice

predsjedava sjednicama Skupštine 

– potpisuje akte Skupštine 

stara se o izvršavanju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine 

– koordinira rad Skupštine 

– vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 21.

Predsjednik i dopredsjednici Skupštine mogu biti razriješeni prije isteka mandata:

– na osobni zahtjev

– ako ne prisustvuju sjednici Skupštine tri puta uzastopno, bez opravdanih razloga

– ako svojima radnjama u vezi s radom predsjednika i dopredsjednika Skupštine ruše ugled Saveza

– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Saveza.

Članak 22.

Skupština Saveza:

– donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge opće akte Saveza određene Statutom 

– odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Saveza

– usvaja godišnji program i plan rada Saveza

– donosi financijski plan i usvaja izvješće o izvršenju financijskog plana Saveza 

– razmatra i usvaja izvješća koja je pripremio Upravni odbor i Nadzorni odbor

– odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine 

– imenuje i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora

– imenuje i razrješava predsjednika i dopredsjednike Skupštine Saveza 

– imenuje osobe ovlaštene za zastupanje udruge 

– imenuje i razrješava predsjednika i dopredsjednike Saveza

– rješava po prizivima članova Saveza, u drugom stupnju

– donosi odluku o znaku Saveza 

– odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u ovlasti drugih tijela Saveza.

Članak 23.

 1. Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Saveza i ima devet članova.

Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština Saveza.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine s mogućnošću reizbora.

Upravni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje.

Dnevni red sastanka predlaže predsjednik Upravnog odbora.

Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je natpolovična većina svih članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i njima predsjedava.

Osim članova Upravnog odbora, sjednicama ovog tijela mogu nazočiti i druge osobe koje su vezane za realizaciju određenih zadataka, ali bez prava odlučivanja. 

Članak 24.

Upravni odbor Saveza:

priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune te druge akte koje donosi   Skupština

– provodi utvrđenu politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština 

– upravlja imovinom Saveza

– utvrđuje i predlaže financijski plan za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Saveza, koji donosi Skupština Saveza

– daje prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Saveza

– podnosi godišnja i periodična izvješća o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje 

– formira komisije, odbore i stručne timove radi realizacije postavljenih ciljeva i djelatnosti Saveza

– donosi odluke o isključenju iz članstva Saveza, u prvom stupnju 

– utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda

– poduzima mjere i aktivnosti na ostvarivanju programa rada Saveza

– priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu 

– pravi provedbu financijskog plana Saveza i donosi odluke o korištenju  sredstava

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom ili ako to odredi  Skupština Saveza.

Članak 25.

Upravni odbor i svaki njegov član pojedinačno odgovorni su za svoj rad Skupštini  Saveza. 

Članak 26.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata na koje su izabrani:

– na vlastiti zahtjev 

– ako ne prisustvuju sjednicama tri puta uzastopno, bez opravdanih razloga

– ako svojim radom u Upravnom odboru ruše ugled Saveza

– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, Statutom i aktima Saveza.

O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština, natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Članak 27.

Predsjednik Upravnog odbora:

– saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje jednog  člana Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom 

– stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine

– stara se o provođenju plana rada Upravnog odbora 

– sačinjava godišnja i polugodišnja izvješća o svom radu i podnosi ih Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje 

– potpisuje akte koje donosi Upravni odbor 

– održava stalne kontakte s javnošću i promovira ciljeve Saveza

– vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština i/ili Upravni odbor Saveza. Predsjednika u odsutnosti mijenja član Upravnog odbora kojeg on ovlasti posebnim  ovlaštenjem.

Članak 28.

Upravni odbor može, radi učinkovitijeg i racionalnijeg obavljanja poslova i zadataka, posebnom odlukom formirati komisije, radna tijela, odbore, stručne timove, sekcije i sl.

Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarenja odgovornosti ovih radnih tijela.

Članak 29.           

Upravni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Poslovnikom će se detaljno urediti prava, obveze i odgovornosti, način rad, glasovanja i donošenja odluka Upravnog odbora. 

 1. Nadzorni odbor

Članak 30.

Nadzorni odbor kontrolira financijsko poslovanje Saveza i o uočenim nepravilnostima bez odgađanja izvještava Upravni odbor i Skupštinu Saveza.

Nadzorni odbor dužan je upozoriti na nepravilan rad tijela Saveza, na propuste u primjeni odredaba Statuta te na nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava Saveza.

Nadzorni odbor dužan je prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, pregledati financijsko-materijalno poslovanje Saveza.

O svom radu Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor i Skupštinu Saveza najmanje jedanput godišnje.

Sva tijela Saveza dužna su Nadzornom odboru dati podatke, omogućiti mu uvid u dokumentaciju koju zatraži te ga izvijestiti o tome što su učinila u vezi s njegovim nalazima i prijedlozima. 

Članak 31.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza.

Nadzorni odbor ima pet članova: predsjednika i četiri člana s mandatom od četiri godine.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, pod predsjedanjem predsjednika Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora sam ili na zahtjev predsjednika Upravnog odbora Saveza ili pojedinačnog člana Nadzornog odbora. 

Članak 32.

 1. Predsjednik i dopredsjednici Saveza

Savez ima predsjednika i dvojicu dopredsjednika Saveza, koje imenuje i razrješava

Skupština na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću reizbora.

Predsjednik i dopredsjednici Saveza za svoj su rad odgovorni Skupštini Saveza.

Članak 33.

Predsjednik i dopredsjednici Saveza imaju sljedeća prava, dužnosti i odgovornosti:

– zastupaju Savez u pravnom prometu 

– rukovode radom Saveza i organiziraju njegov rad

– odgovorni su za zakonitost rada Saveza 

– odlučuju o korištenju sredstava za realizaciju ciljeva i djelatnosti Saveza 

– naredbodavci su u izvršenju financijskog plana Saveza

– staraju se o izvršenju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine 

– podnose izvješća o radu Skupštini 

– pripremaju i predlažu nacrt proračuna za rad Saveza Upravnom odboru i Skupštini               

– staraju se o pravilnom korištenju imovine Saveza, o urednom obavljanju materijalno

-financijskog poslovanja, zakonitom i pravodobnom vršenju stručnih i administrativnih poslova .

– koordiniraju rad tijela Saveza i donose odluke o pitanjima rada Saveza, osim onih koja su u isključivoj ovlasti Skupštine i Upravnog odbora Saveza.

Članak 34.

Predsjednik i dopredsjednici Saveza mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to: 

– na osobni zahtjev

– ako ne obavljaju pravilno poslove predsjednika i dopredsjednika Saveza

– ako svojim radom nanose štetu i ruše ugled Saveza 

– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, Statutom i aktima Saveza.

IX. PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE

SREDSTVIMA SAVEZA, KAO I TIJELO KOJE JE OVLAŠTENO ZA NADZOR

NAD KORIŠTENJEM TIH SREDSTAVA

Članak 35.

Prihodi Saveza su:

– članarina

– dragovoljni prilozi i darovi fizičkih i pravnih osoba, kako inozemnih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste

– državne subvencije i ugovori s fizičkim i pravnim osobama, kako domaćim tako i inozemnim

– prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda

– prihodi stečeni ostvarivanjem ciljeva i aktivnosti Saveza u skladu sa Zakonom i  ovim Statutom 

– sredstva dobivena od općinskih, županijskih, federalnih i državnih izvora

– drugi izvori u skladu sa Zakonom. 

Članak 36.

Savez je dužan voditi evidenciju o imovini u skladu s propisima.

Savez je dužan voditi poslovne knjige u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima i sastavljati financijska izvješća u skladu sa Zakonom.

Članak 37.

Sredstva Saveza mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Saveza predviđenih Statutom. 

Članak 38.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Saveza utvrđuje se financijskim planom, koji donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Saveza.

O korištenju sredstava, u skladu s financijskim planom, odlučuje Upravni odbor.

Članak 39.

Nadzor nad korištenjem imovine i sredstava udruge vrši Nadzorni odbor Saveza. 

Članak 40.

Upravni odbor je dužan, najmanje jednom godišnje, podnijeti Skupštini izvješće s podacima o imovini Saveza, prihodima, rashodima i drugim pitanjima od značenja za raspolaganje imovinom i za financijsko poslovanje Saveza. 

Članak 41.

Imovinu Saveza čine novčana sredstva, stvari i prava koja Savez stječe, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Za obveze prema trećim osobama, Savez odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 42.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, knjigovodstvenih i drugih poslova, Savez može imati tajnika, blagajnika i angažirati stručnjake za određene poslove, u skladu sa Zakonom i načelima racionalnog poslovanja.

Radi izvršavanja određenih poslova i zadataka Upravni odbor može angažirati odgovarajuće stručne osobe, uz naknadu, a u skladu sa zakonom i financijskim mogućnostima Saveza.

X. PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 43.

Savez može donositi odluke o dodjeli priznanja i nagrada Saveza.

Priznanja i nagrade može dodjeljivati Skupština, na prijedlog Upravnog odbora. 

XI. POSTUPAK ZA IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPĆI AKTI SAVEZA

Članak 44.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti najmanje 1/3 članova Saveza i Upravni odbor.

Inicijativa se podnosi Skupštini pismenim putem i s odgovarajućim obrazloženjem.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština 2/3 većinom glasova nazočnih članova Skupštine. 

Članak 45.

Osim statuta, tijela Saveza mogu donositi i:

– odluke

– pravilnike

– poslovnike.

Svi akti Saveza moraju biti u skladu sa Zakonom i Statutom Saveza.

Članak 46.

Odluke se donose u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opći način uređuje pitanje od značenja za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Saveza. 

Članak 47.

Pravilnikom se uređuju odnosi između članova Saveza, kao i međusobni odnosi tijela Saveza u ostvarivanju njihovih ovlasti.

Članak 48.

Poslovnikom se bliže uređuje način rada tijela Saveza.

Članak 49.

Originalni primjerci akata Saveza čuvaju se u arhivi Saveza. 

XII. ZASTUPANJE SAVEZA 

Članak 50.

Savez u pravnom prometu zastupaju predsjednik i dopredsjednici Saveza.

Članak 51.

U postupcima u kojima Savez sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred ovlaštenim tijelima, sudovima i sl., zastupnici Saveza mogu dati pismenu punomoć za zastupanje odvjetniku ili drugoj stručnoj osobi. 

XIII. STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK RADA SAVEZA, POSTUPAK ZA

RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA

SAVEZA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA SAVEZA 

Članak 52.

Savez se može spojiti i podijeliti u drugu udrugu, u skladu sa Zakonom. Odluku o statusnim promjenama iz prethodnog stavka donosi Skupština Saveza 2/3 većinom članova Skupštine. 

Članak 53.

Savez prestaje s radom dragovoljno ili po sili Zakona. Inicijativu za prestanak rada Saveza može pokrenuti najmanje 1/3 članova Skupštine i Upravni Odbor:

– ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Saveza za održavanje Skupštine, a Skupština Saveza nije održana

– ako se broj članova Saveza smanji ispod tri

– u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Odluku o dragovoljnom prestanku rada Saveza donosi Skupština Saveza 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine Saveza.

Savez prestaje s radom po sili Zakona, u skladu s odredbama članaka 51. i 52. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Članak 54.

Savez je dužan prijaviti svaku promjenu upisa mjerodavnom ministarstvu u roku od 30 dana od nastale promjene, u skladu sa Zakonom. 

XIV. RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM

Članak 55.

U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Saveza, Skupština donosi plan likvidacije kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obveze Saveza te imenuje likvidatora.

Kod raspuštanja i prestanka rada Saveza, nakon podmirenja zakonskih obveza, imovina će se dodijeliti drugoj udruzi koja obavlja iste ili slične strukturne djelatnosti, na temelju odluke Skupštine. 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Pravo na autentično tumačenje ovog Statuta ima Skupština Saveza.

Članak 57.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje vrijediti Statut Saveza pčelara „Kadulja“

broj: 1/2005 od 18. 11. 2005. godine.

Broj: 01/15

Ljubuški, 21. ožujka 2015.

                                                                                                                      Predsjednik Saveza:                           

   ________________________                         

             Ante Bošnjak, v. r.                             

 

 

 

O V J E R A V A 

Ministarstvo pravde

Bosne i Hercegovine

Broj:08-50.-1-165/05

Sarajevo,07.05.2015.godine.